Where are you now: home page>>Company profile>>TTU Customer
TTU Customer

So far, ourbusiness scope has coveredmore than ten provinces city centers, such as Jiangsu,Zhejiang, Fujian, Guangdong, Hunan, Hubei, Shandong, Sichuan, Xinjiangand otherdomestic textile industries. The main customers include HengLi group, ShengHonggroup, LianFa group, JingYi group, Suzhou Zhenlun corporation, Suzhou Sishonbio-cellulose fiber corporation, Zhejiang Tianzhihua corporation, JiangsuShenghen chemical fiber corporation, Fujian Hongchen group, etc.